Bảo hiểm thất nghiệp còn nặng về giải quyết hậu quả

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có 12,68 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.
Cả nước đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 763.573 người và kinh phí hỗ trợ học nghề cho 37.960 người. Tuy nhiên, theo đánh giá, chính sách BHTN còn nặng về giải quyết hậu quả, chưa chú ý thỏa đáng các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế.


Để hoàn thiện chính sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN. Trong đó, đáng lưu ý là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/tháng thay vì 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay. Dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo hướng mở rộng các trường hợp được coi là bất khả kháng; quy định về thời hạn ban hành quyết định hỗ trợ học nghề từ 15 ngày lên 20 ngày cho phù hợp điều kiện được hỗ trợ học nghề.

Call Now